top of page

สกพอ. ร่วมกับ สวรส. จับมือเอกชน กิจการร่วมค้าไทยโอมิกส์ ตั้งศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์ 🩺🗓 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเป็นสักขีพยานความร่วมมือระหว่าง สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และกิจการร่วมค้าไทยโอมิกส์ จัดตั้งศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์ ณ อาคาร 10 ปี เภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อถอดรหัสพันธุกรรมทั่วจีโนมของอาสาสมัครคนไทยภายใต้แผนงานจีโนมิกส์ประเทศไทย จำนวน 50,000 ราย เพื่อใช้เป็นข้อมูลสําคัญในการวางรากฐานการรักษาผู้ป่วย 5 กลุ่มโรคแห่งอนาคต


✍🏻 สําหรับการลงนามสัญญาดังกล่าว ภายใต้แผนงานจีโนมิกส์ประเทศไทย เป็นความร่วมมือของหน่วยงานพันธมิตรรวม 22 หน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อน อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.), สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.), สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.), ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS), สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.), กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, ทีมวิจัยคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รวมไปถึงมหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


อ่านข่าวสารเพิ่มเติมที่:


#genomicsthailand #จีโนมิกส์ประเทศไทย

31 views0 comments

Comentarios


bottom of page