top of page

The Beginning of Genomics Thailand ✨

Updated: Feb 18, 2022


สมาคมมนุษยพันธุศาสตร์ (The Society of Human Genetics)

📢 ขอเชิญชวนแพทย์ นักวิจัย อาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการของสมาคมครั้งที่ 1 “ปฐมบทจีโนมิกส์ประเทศไทย”

🗓 ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

🏨 ณ โรงแรมพูลแมนคิงพาวเวอร์, 8-2 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

📃 ในงานประชุมจะมีการนำเสนอความรู้ ความก้าวหน้า การศึกษาวิจัยทางด้านมนุษยพันธุศาสตร์ในประเทศไทย มาทำความรู้จักและเตรียมพร้อมสำหรับโครงการจีโนมิกส์ประเทศไทยไปด้วยกัน ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงานและเป็นสมาชิกสมาคมฯ เพื่อติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ

Template for Abstract: Word, PDF

Poster template: Guideline

Program book : e-book


📌 สำหรับผู้ประกอบการ หรือเอกชนที่ต้องการสนับสนุนงานประชุม และประชาสัมพันธ์ สามารถติดต่อได้ที่ ดร.นุสรา สัตย์เพริศพราย ตามรายละเอียดดังนี้

Mobile: +66 83 1893575

📌 ข้อกำหนดสำหรับผู้เข้าร่วมงานประชุมแบบ Onsite: PDF


27 views0 comments

Opmerkingen


bottom of page